Staff


Andreas Marklund
Project Assistant
E-mail
+46 90 786 77 98


Anna Foka
Associate Professor and Research Coordinator
E-mail
+46 90 786 80 04


Anna Johansson
Associate senior lecturer
E-mail
+46 90 786 55 95


Boel Elmroth

E-mail


Carl-Erik Engqvist
Artistic leader
E-mail
+46 90 786 80 02


Coppélie Cocq
Associate Professor
E-mail
+46 90 786 54 82


Ingela Westerlund
Administrator Directory Coordinator
E-mail
+46907866583


Jim Robertsson
Computer technician
E-mail
+46 90 786 6325
+46 70 385 3170


Johan Åhlfeldt
System Developer
E-mail
076-5921339


Johan von Boer
System administrator
E-mail
+46 90 786 93 03
+46 70 399 56 67


Jon Svensson
Responsible for technical support
E-mail
+46 90 786 80 03
+46 70 286 51 77


Mattis Lindmark
Project Assistant
E-mail
+46 90 786 80 08


Per Holm
Project coordinator
E-mail
+46 90 786 92 29


Roger Mähler
System Developer
E-mail
+46 90 786 80 09


Satish Patel
ICT Coach
E-mail
+46 90 786 60 05
+46 73 632 01 84


Stefan Gelfgren
Associate professor, Director
E-mail
+46 90 786 50 87